Eye? Aye! — SL prototypes speed adoption of EyePay device